Máte otázku? 02 44451797, 052 7722729 info@slovakalarms.sk

 

 1. Úvodné ustanovenia
 1.    Tento reklamačný poriadok upravuje vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nakúpil tovar alebo služby od predávajúceho a uplatňuje si právo na nápravu nedostatkov v dodávke.
 2. Predávajúcim je spoločnosť Slovak alarms s.r.o. so sídlom na adrese Teplická 34, 058 01 Poprad, zapísaná v obchodnom registri OS Prešov, oddiel Sro, vložka č. 11617/P, Licencia číslo PT 00356, IČO: 36 460 460, DIČ: 2020018286.
 3. Kupujúcim je právnická alebo fyzická osoba, ktorá nakúpila od predávajúceho tovar alebo služby.
 4. Kupujúci súhlasí s týmto Reklamačným poriadkom a prijíma jeho platnosť objednaním tovaru alebo služieb od predávajúceho.
 1. Predmet a spôsob uplatnenia reklamácie
 1. Predmetom reklamácie môže byť :
  1. neúplná alebo nesprávna dokumentácia,
  2. zjavné poškodenie, nesprávne množstvo alebo druh dodaného tovaru,
  3. akosť dodaného tovaru alebo služby.
 2. Reklamácia môže byť uplatnená kupujúcim:
  1. osobne – v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:30 v predajných miestach predávajúceho na adrese Teplická 34, Poprad, alebo Bojnická 3, Bratislava
  2. telefonicky – v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:30 na telefónnych číslach 052/7722729 alebo 02/44451793
  3. písomne poštou na adrese Slovak alarms s.r.o., Teplická 34, 058 01 Poprad
  4. mailom na adrese reklamacie@slovakalarms.sk
  5. na web stránke predávajúceho vyplnením Reklamačného formulára
 1. Reklamácia dokumentácie
 1.    Pokiaľ kupujúci zistí po prebratí tovaru alebo služby, že v dodávke chýba požadovaná dokumentácia, v čo najkratšom čase upovedomí predávajúceho o tomto nedostatku a predávajúci je povinný chýbajúcu dokumentáciu doručiť na vlastné náklady kupujúcemu. Faktúry si môže kupujúci prezrieť a vytlačiť aj na web stránke kupujúceho.
 2.    V prípade, ak kupujúci považuje fakturáciu dodávky tovaru alebo služieb za chybnú, je povinný uplatniť voči predávajúcemu námietky voči fakturácii najneskôr do uplynutia lehoty splatnosti namietanej faktúry.  Námietky musia byť uplatnené písomnou formou a doručené predávajúcemu pred uplynutím lehoty splatnosti namietanej faktúry. Dňom doručenia písomnej námietky voči faktúre predávajúcemu sa prerušuje plynutie lehoty splatnosti namietanej faktúry. Pokiaľ budú námietky kupujúceho voči fakturácii oprávnené, zašle predávajúci kupujúcemu opravenú faktúru, pričom v takomto prípade začína doručením opravenej faktúry kupujúcemu plynúť nová lehota splatnosti. Ak budú námietky predávajúcim vyhodnotené ako neoprávnené, platí, že plynutie lehoty splatnosti nebolo prerušené.
 1. Reklamácia zjavného poškodenia, množstva alebo druhu dodaného tovaru
 1.    Pri osobnom odbere tovaru v predajnom mieste predávajúceho je kupujúci povinný prekontrolovať stav, množstvo a druh tovaru a zistené nedostatky reklamovať ihneď, pretože neskoršie reklamácie nebudú uznané ako oprávnené. Predávajúci je povinný vykonať nápravu na mieste, pokiaľ požadovaný tovar má na mieste k dispozícii. Pokiaľ predávajúci nie je schopný vykonať nápravu na mieste, navrhne kupujúcemu termín vyriešenia reklamácie. Ak kupujúcemu navrhovaný termín nevyhovuje, je oprávnený svoju objednávku zrušiť.
 2.    V prípade zasielania tovaru prostredníctvom dopravcu je kupujúci povinný prekontrolovať pri prevzatí zásielky, či nie je balenie tovaru mechanicky alebo inak poškodené (napr. roztrhnuté, deravé, navlhnuté, poškodené chemikáliami, ohňom a podobne). Ak kupujúci zistí zjavné poškodenie samotného tovaru spíše s dopravcom zápis o škode a jeho kópiu doručí predávajúcemu. Kupujúci je povinný prekontrolovať taktiež správnosť množstva a druhu dodaného tovaru. Písomná reklamácia musí byť doručená predávajúcemu najneskôr do 2 pracovných dní po prevzatí zásielky. Neskoršie doručené reklamácie nemusia byť predávajúcim uznané ako oprávnené.
 3.    Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru v predajnom mieste predávajúceho alebo okamihom prevzatia tovaru od dopravcu.
 4.    Pokiaľ bude reklamácia predávajúcim uznaná ako oprávnená, predávajúci je povinný odstrániť nedostatky na vlastné náklady. Predávajúci navrhne kupujúcemu termín vyriešenia reklamácie. Ak kupujúcemu navrhovaný termín nevyhovuje, je oprávnený svoju objednávku zrušiť.
 1. Reklamácia akosti
 1.    Predávajúci poskytuje na tovar záruku za akosť. Záručná doba je uvedená na web stránke predávajúceho pre každý tovar samostatne. Dĺžka záručnej doby poskytovanej na jednotlivé tovary je rôzna a závisí od druhu a povahy tovaru.
 2.    Ako doklad pre prípad reklamácie poslúži doklad o kúpe (faktúra).
 3.    Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
 4.    Predávajúci poskytuje záruku za vykonané montážne práce, servisné práce a opravy v dĺžke 3 mesiacov od ich ukončenia.
 5.    Uplynutím záručnej doby zaniká kupujúcemu právo na uplatnenie reklamácie akosti.
 6.    Záručná doba sa prerušuje od nahlásenia reklamácie do jej vyriešenia. Po vyriešení reklamácie začne záručná doba opäť plynúť, takže celková záručná doba sa predĺži o dobu, počas ktorej bol tovar v reklamačnom konaní.
 7.    Pri podávaní reklamácie na akosť dodaného tovaru je kupujúci povinný vyplniť Reklamačný formulár na web stránke predávajúceho a dodať na vlastné náklady reklamovaný tovar do predajného miesta kupujúceho. V prípade zasielania, kupujúci doručí reklamovaný tovar predávajúcemu v takom balení, aby nedošlo k mechanickému poškodeniu tovaru počas prepravy (v originálnom balení, antistatických obaloch a pod.). Predávajúci nezodpovedá za škody na tovare, ku ktorým došlo v dôsledku skutočnosti, že kupujúci zaslal reklamovaný tovar v nevhodných obaloch.
 8.    Predávajúci neuzná reklamáciu akosti tovaru, ak:
 9. a) má tovar odstránené alebo poškodené výrobné číslo,
 10. b) bol tovar mechanicky poškodený po jeho prevzatí, poškodený v dôsledku prevádzkovania v nevhodných podmienkach, vystavený chemicky agresívnemu prostrediu, vysokej teplote, škodlivému elektrickému alebo magnetickému poľu,
 11. c) má tovar odstránenú plombu,
 12. d) bol tovar poškodený živelnou pohromou, poruchou elektrického prúdu alebo nevhodnou obsluhou.
 13.    Ak bude reklamácia kupujúceho vyhodnotená ako nedôvodná (t.j. ak nebudú na reklamovanom tovare zistené nedostatky), má predávajúci právo uplatniť voči kupujúcemu poplatok vo výške 10,- Eur a dopravné náklady na doručenie tovaru späť kupujúcemu. V prípade, ak bol tovar zaslaný výrobcovi, je kupujúci povinný nahradiť náklady spojené s prepravou tovaru výrobcovi a späť.
 14.    Predávajúci nezodpovedá za škodu spôsobenú poruchou dodaného tovaru (napr. strata údajov a pod.) Predávajúci takisto nezodpovedá za škodu spôsobenú nefunkčnosťou dodaného tovaru ani za poškodenie dodaného tovaru, ak tento tovar nebol inštalovaný riadne vyškolenou a na inštaláciu oprávnenou osobou.
 15.    Predávajúci neručí za zachovanie údajov alebo individuálne nastavenie tovaru, ktorý bol prijatý do reklamačného konania (napr. naprogramovanie ústredne a podobne). Predávajúci si vyhradzuje právo vrátiť predmet reklamácie v stave zodpovedajúcom stavu pri predaji, t.j. bez údajov a s továrenským nastavením výrobcu.
 16.    Ak predávajúci zistí, že reklamovaný tovar má poruchu, na ktorú sa záruka nevzťahuje, ale je schopný túto poruchu odstrániť, navrhne kupujúcemu vykonanie platenej opravy podľa podmienok uvedených v článku 6 tohto Reklamačného poriadku.
 17.    Ak predávajúci reklamáciu uzná ako oprávnenú, odstráni nedostatky na tovare a doručí tovar kupujúcemu na vlastné náklady.
 18.    Predávajúci má právo vymeniť reklamovaný tovar za iný tovar toho istého druhu, alebo za tovar, ktorého technické parametre plne nahradia reklamovaný tovar.
 19.    V prípade výmeny reklamovaného tovaru za nový plynie na nový tovar nová záručná doba.
 1. Opravy, na ktoré sa nevzťahuje záruka
 1.    Predávajúci vykoná na základe objednávky kupujúceho aj opravy tovaru, na ktorý sa nevzťahuje záruka podľa tejto zmluvy, za úplatu.
 2.    Kupujúci poskytne predávajúcemu informácie o poruche podľa jeho požiadaviek. Na ich základe predávajúci navrhne kupujúcemu predbežnú cenu opravy s tým, že konečná výška ceny bude stanovená po vykonaní opravy.
 3.    Predávajúci vykoná opravu tovaru po prijatí objednávky od kupujúceho.
 4.    Pokiaľ predávajúci počas výkonu opravy zistí, že konečná cena opravy by bola vyššia o viac ako 10% predbežnej ceny schválenej kupujúcim, je predávajúci povinný o tejto skutočnosti informovať kupujúceho a žiadať jeho súhlas so zvýšením ceny. Pokiaľ kupujúci súhlasí, predávajúci opravu vykoná. Pokiaľ kupujúci nesúhlasí so zvýšenou cenou opravy, má právo svoju objednávku zrušiť. V tomto prípade predávajúci vráti neopravený tovar kupujúcemu na jeho náklady a súčasne vyúčtuje náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s identifikáciou poruchy a manipuláciou a to vo výške 10% predpokladanej ceny opravy, minimálne 10,- Eur.
 5.    Cena opravy je splatná oproti odovzdaniu opraveného tovaru kupujúcemu. Predávajúci má zádržné právo na zabezpečenie pohľadávky voči kupujúcemu z titulu ceny opravy.
 1. Záverečné ustanovenia
 1.    Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu Reklamačného poriadku.
 2.    Zmeny Reklamačného poriadku a jeho aktuálne znenie bude kupujúcim k dispozícii vo všetkých predajných miestach predávajúceho a na internetovej stránke predávajúceho.
 3.    Tento Reklamačný poriadok a vzťahy z neho vyplývajúce podliehajú právnemu poriadku Slovenskej republiky.

 

×
Porovnať položky 0 Zrušiť