Máte otázku? 02 44451797, 052 7722729 info@slovakalarms.sk

Všeobecné obchodné podmienky

 

 

 1. Tento WEB a e-shop je určený pre obchod so živnostníkmi, obchodnými spoločnosťami a organizáciami. Nie je určený pre obchod s fyzickými osobami – nepodnikateľmi.
 2. Predávajúcim a zároveň majiteľom a správcom tohto e-shopu je spoločnosť Slovak alarms s.r.o. so sídlom Teplická 34, 058 01 Poprad, IČO 36 460 460, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, Oddiel: Sro, Vložka číslo 11617/P.
 3. Kupujúcim je subjekt podľa bodu 1, ktorý je zaregistrovaný a získa od predávajúceho prihlasovacie údaje.
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť jednostranne ceny bez predošlého upozornenia.
 5. Pod pojmom ponuka sa rozumejú všetky zverejnené tovary a služby s cenami. Kupujúci si môže taktiež vyžiadať vytvorenie špeciálnej ponuky od predávajúceho. Pokiaľ predávajúci vypracoval na žiadosť kupujúceho záväznú cenovú ponuku, ktorej obsahom je presná špecifikácia predmetu plnenia a cena, kúpna cena bude určená podľa dotyčnej záväznej cenovej ponuky. Takáto záväzná cenová ponuka je platná 30 kalendárnych dní odo dňa jej zostavenia, pokiaľ v nej predávajúci neuvedie inú dobu platnosti a záväznosti. Pokiaľ sa v priebehu platnosti ponuky znížila cena tovarov alebo služieb, bude kupujúcemu poskytnutá nižšia cena.
 6. Kupujúci si objedná tovar alebo služby odoslaním objednávky prostredníctvom e-shopu. Potvrdením objednávky predávajúcim vzniká kúpno-predajná zmluva podľa týchto obchodných podmienok.
 7. O dostupnosti tovaru je kupujúci informovaný počas procesu objednávania. Pokiaľ nie je tovar dostupný, je kupujúci informovaný o termíne dodania, alebo si môže kupujúci vybrať alternatívny tovar. Informácia o termíne dodania je informatívna. Termín dodania nezávisí len od predávajúceho, ale aj od dodávateľov, prepravcov a colných úradov. Posun v termíne dodania nie je dôvodom pre zrušenie objednávky kupujúcim.
 8. Tovar sa považuje za dodaný vydaním kupujúcemu v prevádzkarni predávajúceho alebo dodaním tovaru na miesto určené kupujúcim prostredníctvom prepravcu. Náklady spojené s dodaním tovaru znáša kupujúci.
 9. Kupujúci si môže tovar prevziať osobne v pobočkách predávajúceho v čase os 8:00 do 16:30. Pokiaľ je tovar k dispozícii na pobočke, ktorú si kupujúci zvolil pre osobný odber, je možné si prevziať tovar už aj v deň odoslania objednávky kupujúcim. Pokiaľ niektorý tovar nie je k dispozícii na danej pobočke, ale je k dispozícii na inej pobočke, predávajúci presunie požadovaný tovar na zvolené miesto osobného odberu a zvyčajne je k dispozícii nasledujúci pracovný deň.
 10. Pokiaľ si kupujúci zvolil doručenie prepravcom (kuriérom), tovar mu bude odoslaný v deň objednania a doručený nasledujúci pracovný deň, pokiaľ kupujúci odoslal objednávku do 14:30. Objednávky odoslané kupujúcim neskôr budú odoslané predávajúcim nasledujúci pracovný deň, pokiaľ je tovar dostupný na sklade predávajúceho.
 11. Kúpnu cenu je možné uhradiť bankovým prevodom na účet predávajúceho, vkladom na účet predávajúceho, v hotovosti do pokladne alebo platobnou kartou cez platobný terminál v prevádzkarni predávajúceho resp. na webe, alebo úhradou zásielky na dobierku. Platba bankovým prevodom s odloženou splatnosťou je možná len po predošlom schválení predávajúcim za predpokladu, že kupujúci nemá voči predávajúcemu žiadne záväzky po lehote splatnosti. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny si predávajúci vyhradzuje právo uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,2% z dlžnej sumy za každý deň omeškania, a to až do zaplatenia. 
 12. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru po úhrade kúpnej ceny v plnej výške a po dodaní tovaru a to neskoršou z týchto udalostí. V dobe medzi prevzatím tovaru a nadobudnutím vlastníckeho práva k tovaru kupujúci poistí tovar v prospech dodávateľa, zabezpečí, aby na tovare nevznikli žiadne ťarchy alebo zabezpečovacie práva a tretie strany upovedomí o výhrade vlastníctva v prospech predávajúceho.
 13. Záručná doba je uvedená pre každý tovar samostatne. Dĺžka záručnej doby poskytovanej na jednotlivé tovary je rôzna a závisí od druhu a povahy tovaru. Záručná  doba začína plynúť dňom dodania tovaru kupujúcemu.
 14. Podrobné záručné podmienky a spôsob riešenia reklamácií sú uvedené v reklamačnom poriadku predávajúceho, ktorý je k dispozícii v predajných miestach predávajúceho a tiež na internetovej stránke predávajúceho.
 15. Dodávateľ nezodpovedá za škody a straty na tovare chránenom dodanými ochrannými prvkami.
 16. Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, budú posudzované podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a iných príslušných ustanovení právneho poriadku Slovenskej republiky.
 17. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú na základe tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane sporov o jej platnosti a záväznosti a jej výklade, budú rozhodované podľa zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní (ďalej len „ZoRK“). Zmluvné strany sa dohodli, že rozhodcovským súdom sa v zmysle § 7 ZoRK rozumie jediný rozhodca (ďalej len „rozhodcovský súd“ alebo „ustanovený rozhodca“), ktorý bude ustanovený v zmysle § 6 ods. 3 ZoRK vybranou osobou, ktorou je spoločnosť IURO, s.r.o., so sídlom Miletičova 7, 821 08 Bratislava, IČO 35 979 011, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 39398/B (ďalej len „Vybraná osoba“) v lehote 10 dní odo dňa začiatku rozhodcovského konania, z nasledovného zoznamu rozhodcov „ad hoc“ : 1. JUDr. Michaela Kajabová, reg. číslo SAK 5995, 2. JUDr. Zsolt Hodosi, reg. číslo SAK 4708, 3. Mgr. Zuzana Dohnanská, číslo SAK 3434, 4. Mgr. Michal Ridzoň, reg. číslo SAK 5449, 5. Mgr. Martin Bolf, reg. číslo SAK 4660, 6. JUDr. Alexander Škrinár CSc., reg. číslo SAK 2220, 7. Ing. Mgr. Peter Kováč, reg. číslo SAK 6307. Zmluvné strany sa dohodli, že  o odvolaní ustanoveného rozhodcu z dôvodov uvedených v § 10 ods. 3 ZoRK a o ustanovení náhradného rozhodcu v zmysle § 11 ZoRK rozhoduje Vybraná osoba. Zmluvné strany sa dohodli, že miestom rozhodcovského konania bude Miletičova 7, 821 08 Bratislava (ďalej len „adresa rozhodcovského konania“) a rozhodcovské konanie sa začína doručením žaloby Vybranej osobe na adresu rozhodcovského konania. Ďalšie písomnosti v priebehu rozhodcovského konania adresované rozhodcovskému súdu budú doručované ustanovenému rozhodcovi na adresu rozhodcovského konania. Zmluvné strany sa dohodli, že jazyk, ktorý sa bude používať v rozhodcovskom konaní, bude slovenský jazyk. Rozhodcovský súd  bude rozhodovať na základe listinných dôkazov predložených účastníkmi rozhodcovského konania. Ústne pojednávanie bude nariadené len výnimočne v prípadoch, ak by bez vypočutia účastníkov rozhodcovského konania alebo nimi navrhnutých svedkov nebolo možné dostatočne zistiť skutkový stav pre spravodlivé rozhodnutie. Nariadenie ústneho pojednávania nie je nárokovateľné. Rozhodnutie rozhodcovského súdu je konečné a nie je voči nemu prípustné odvolanie. Poplatky sa v rozhodcovskom konaní uhrádzajú na základe písomnej výzvy rozhodcovského súdu. Poplatok za žalobu predstavuje 4 % zo sumy, ktoré je predmetom rozhodcovského konania, najmenej však 166,00 €. V sporoch, v ktorých nemožno určiť hodnotu sporu, predstavuje poplatok za žalobu sumu 1.660,00 €. V prípade neuhradenia poplatku za žalobu v lehote stanovenej rozhodcovským súdom bude rozhodcovské konanie rozhodcovským súdom zastavené. Poplatok za námietku zaujatosti ustanoveného rozhodcu predstavuje 500,00 €. Poplatok za námietku nedostatku právomoci rozhodcovského súdu konať a rozhodnúť predstavuje 1.000,00 €. V prípade neuhradenia poplatku za námietku zaujatosti alebo poplatku za námietku nedostatku právomoci rozhodcovského súdu v lehote stanovenej rozhodcovským súdom bude námietka rozhodcovským súdom odmietnutá v rozhodnutí, ktorým sa rozhodcovské konanie končí. Rozhodcovský súd môže v zmysle § 29 ZoRK uložiť účastníkovi rozhodcovského konania povinnosť zložiť preddavok na trovy ním navrhnutého dôkazu, a to v lehote určenej rozhodcovským súdom. Ak nebude preddavok na trovy navrhnutého dôkazu účastníkom rozhodcovského konania zložený v lehote určenej rozhodcovským súdom, rozhodcovský súd zamietne návrh na vykonanie daného dôkazu v rozhodnutí, ktorým sa rozhodcovské konanie končí. Rozhodcovský súd prizná účastníkovi konania náhradu trov rozhodcovského konania podľa pomeru jeho úspechu vo veci, pričom trovami rozhodcovského konania sú všetky preukázané, odôvodnené a účelne vynaložené výdavky, ktoré vzniknú v rozhodcovskom konaní v súvislosti s uplatnením alebo bránením práva, najmä hotové výdavky účastníkov rozhodcovského konania a ich zástupcov, trovy na vykonanie dôkazov, poplatky za rozhodcovské konanie, odmena rozhodcovského súdu a jeho hotové výdavky, odmena znalca, odmena tlmočníka a odmena za zastupovanie. O nároku na náhradu trov rozhodcovského konania rozhodne rozhodcovský súd v rozhodnutí, ktorým sa rozhodcovské konanie končí.
 18. Vo veciach neupravených v ZoRK sa v rozhodcovskom konaní primerane použijú ustanovenia Civilného sporového poriadku, zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v platnom znení, vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v platnom znení a vyhlášky MS SR č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v platnom znení.
 19. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť tieto obchodné podmienky.
 20. Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.

 

×
Porovnať položky 0 Zrušiť